Prístroj pre nechirurgickú bezbolestnú liečbu hemoroidov.

Prístroj HEMORON je určený pre ambulantnú nechirurgickú liečbu hemoroidov rôznych stupňov /aj pre pacientov so zníženou zrážanlivosťou krvi, kde je použitie iných metód dosť problematické/.
Nová verzia prístroja HEMORON v porovnaní s pôvodnou verziou má navyše zabudované svetlo v sonde, čo veľmi uľahčuje prácu doktorovi.
Jedná sa o bezbolestný spôsob liečby pomocou aplikácie monofázického impulzného prúdu s nízkonapäťovým zdrojom do vyživovacích ciev hemoroidu. Nechirurgický prístup k liečbe umožňuje liečbu štyroch základných stupňov hemoroidov vnútorných i zmiešaných. Klinické skúšky prevedené v zahraničí i v tuzemsku s našim i obdobným prístrojom ukazujú, že pri liečbe nedochádza ku stimulácii somatických nervových zakončení pod linea dentata a pôsobenie hrotov ihiel je ľahko smerovateľné len na výživné body hemoroidov.
Metóda Hemoron nie je zložitým úkonom pre vyškoleného lekára. Elektródy sa cez anoskop prikladajú cca 5-10 min. na proximálnu časť vnútorného hemoroidálneho uzlu /uzly sa neprepichujú/. Symptómy hemoroidov sa už po prvej procedúre zmenšia na 60-70%, krvácanie sa zastavuje. Ďalšia procedúra sa vykonáva po 3-4 týždňoch. Pri liečbe 1 hemor. uzlu je potrebné rátať s cca 2-3 procedúrami. Impulzný monofázický prúd v porovnaní s čisto monofázickým zlepšuje proces zákroku a dobre prevedený zákrok zbavuje pacienta ťažkostí obvykle na dlhšiu dobu. Metóda Hemoron poskytuje lekárovi možnosť ambulantným spôsobom bezbolestne zmenšiť objem vnútorných hemoroidov až na 80%, čo spôsobuje plnú funkcionálnu rehabilitáciu pacienta.

Prístroj HEMORON je batériový-prenosný, s ľahkým automatizovaným dobíjaním a s veľmi dlhou dobou prevádzky mimo sieť 230V/50Hz. Prístroj sa v súčasnosti exportuje už do vyše 33 krajín sveta. V ČR je už okolo 200 pracovísk, na ktorých sa úspešne pracuje s týmto prístrojom. Na Slovensku je momentálne cca 30 pracovísk. Táto metóda je rentabilná už pri prevádzke 1 prístroja v malom meste s počtom obyvateľov okolo 20.000.


Výhody prístroja HEMORON:

Sterilizovateľné ihly Hemoron typ 2000 na viacnásobné použitie
Gumová elektróda
Ľahko vymeniteľné ihly elektródy
Polohovateľný držiak ihiel elektród
Vhodnosť tak pre lekárske ambulancie, ako aj špecializované pracoviská
Ekonomicky výhodná prevádzka /náklady 4-5x nižšie oproti obdobným prístrojom/
Presná digitálna a optická indikácia /čas, prúd, stav akumulátora/
Pomocná akustická indikácia /strata kontaktu, vybitie batérie/
Minimum ovládacích prvkov – 3

súčasťou kompletu je: prístroj Hemoron, 1x anoskop, 1x nabíjačka NiCd, 2ks ihiel-elektród, 1x prenosný kufrík

V prípade vážneho záujmu Vám radi prístroj zapožičiame. Prístroj môžete kúpiť aj formou leasingu, ktorý Vám radi sprostredkujeme.


Praktické poznatky a doporučenia výrobcu pri práci s prístrojom Hemoron.

Práca so sondou

1. Najskôr sa oboznámime podrobne s prístrojom Hemoron a jeho Návodom k obsluhe Hemoronu.

2. Elektródy – ihly zasunieme nadoraz do otočného držiaka na sonde. Jedna je o 3mm hlbšie. Anoskop zasúvame a otáčame v análnom kanáli vždy so zasunutým piestom nadoraz. Potom piest vytiahneme z Anoskopu.

3. Hemoroid necháme prepadnúť operačným otvorom v Anoskope.
(Keď chceme prejsť na iný hemoroid:
- vsunieme piest do anoskopu
- pootočíme anoskop,
- vytiahneme piest
- necháme prepadnúť ďalší hemoroid.)

4. Ihly priložíme k báze hemoroidu naplocho tj. priblížime ich k miestu kontaktu na ľahký dotyk a potom s nimi pohybujeme v smere kolmom na osu ihiel až sa „vmáčknu“ do tkaniva.

Nevpichujeme ihly v smere ich osi a neprepichujeme uzol (hrot ihly má byť tupý).

5.Spustíme prúd hornou šípkou na sonde
- hornou šípkou pridávame.
- dolnou šípkou uberáme.
- oboma šípkami prúd vypíname na nulu. Súčasné vypnutie používame skôr výnimočne a pri malých prúdoch (2, 4, 6 mA). Radšej prúd dolnou šípkou znižujeme na nulu. Ušetríme tým pacienta pocitu "pichnutia" pri vysokých aplikačních prúdoch.
- stratou kontaktu ihiel s tkanivom tiež dôjde k vypnutiu prúdu (tzn. že po novom priložení ihiel na tkanivo je prúd nulový). Ide tu o ochranný mechanizmus prístroja, kedy po strate kontaktu musíme prúd opäť postupne zvyšovať z nulovej hodnoty.

6. Postupne prúd zvyšujeme a pýtame sa pacienta, či je to nepríjemné.

7. V okamihu kedy povie, že to je nepríjemné o jednu čiarku znížime výšku prúdu (na ukazovateli prúdu na sonde). Tento prúd bude pri tejto operácii označený ako zvolený.

Príklad:
pacient povie dosť pri prúde 12 mA. Uberieme o čiarku a prúd = 10 mA a ten bude pre nás zvolený.


8. Prúd udržujeme na tejto hodnote a priebežne sledujeme prejavy na tkanive v okolí ihiel.9. Vzniká niečo podobné pene. Pôsobením prúdu dochádza k vaporizácii a tenkej nekrózii povrchovej sliznice za vzniku plynov a jemného praskania.10. Dobu aplikácie riadime štyrmi kritériami.
- doba aplikácie na jednom uzle nemá byť kratšia ako 5 min.
- doba aplikácie sa orientačne stanoví podľa bodu 10. alebo z nomogramu dole.
- doba aplikácie sa odvíja od vzhľadu tkaniva v okolí ihiel
- doba aplikácie nikdy nesmie ísť proti pocitom pacienta - znížime intenzitu tak, až sa dostaneme na akceptovateľnú hodnotu

U citlivých pacientov používame malé prúdy a predlžujeme čas tak, aby sme sa priblížili k hodnotám z nomogramu dole (alebo z tabuľky doporučených hodnôt v Manuáli).

11. Keď pôsobíme na daný uzol, môžeme vychádzať z nasledujúceho orientačného výpočtu-zodpovedá tabuľke doporučených hodnôt v manuáli, a z predoperačnej klasifikácie stupňov hemoroidov a ich rozloženia v análnom kanáli. Uvedené hodnoty, ktoré ukazujú vzorce, sa dajú odčítať ľahko i z nomogramu dole.

1. stupeň hemoroidu

Čas aplikácie = 50 - 60 / zvolený prúd                         Príklad: 50 - 60/ 10mA = 5 min. - 6 min.

2. stupeň hemoroidu

Čas aplikácie = 75 / zvolený prúd                                Príklad: 75 / 10mA = 7,5 min.

3. stupeň hemoroidu

Čas aplikácie = 90-100 / zvolený prúd                         Príklad: 90-100 / 10mA = 9 - 10 min.

4. stupeň hemoroidu

Čas aplikácie = 120 / zvolený prúd                               Príklad: 120 / 10mA = 12 min.

12. Dá sa očakávať, že na rôznych pozíciách hemoroidov v análnom kanáli, môže byť odlišná tolerancia na prúd a tým aj mierne odlišný zvolený prúd. Je potrebné sa pružne prispôsobiť pocitom pacienta. Nič nie je dogmatické !! Na prvom mieste je vždy pacient !!!

13. S rastúcim počtom vyliečených pacientov stanovujeme časy a prúdy modifikovaním doporučených hodnôt podľa vlastnej skúsenosti.

14. Keď je v análnom kanáli veľa hemoroidov a majú indikáciu vysokých stupňov (III., IV.) doporučujeme tento postup:
- Vychádzame z predpokladu, že zákrok bude nutné určite opakovať. Je nutné na túto okolnosť pacienta pripraviť – informovať ho.
- Ošetríme na miestach najčastejšieho výskytu: číslo 3 - 7 - 11 podľa hodinových ručičiek, akceptovateľnou intenzitou prúdu pre III-IV stupeň.
- Nezaťažujeme pacienta zbytočne dlhými časmi a vysokými prúdmi zodpovedajúcimi skutočnému stupňu klasifikácie, keď je zákrok bolestivý (z dôvodu malého priestoru v kanáli-bolestivý tlak vyvoláva samotný anoskop).
- Pri nasledujúcej kontrole prevedieme prehodnotenie stupňov hemoroidov a pokračujeme v liečbe.
- Radšej volíme menší prúd, ale cirkulárne, efekty sú lepšie. Tým znížime celkové zaťaženie organizmu.

15. V prípade, že je rôzne jazvovito zmenená stena po predchádzajúcich iných liečebných postupoch, volíme radšej menšie prúdy, než tie, ktoré pacient toleruje a predĺžime časy. Taktiež platí aj u pacientov, ktorí mali nejaké obtiaže s prostatou, alebo patria medzi citlivejších pacientov.

16. U pacientov alergických na akýkoľvek prúd zvolíme inú metódu liečby. Malé percento pacientov - do 4% zle toleruje akúkoľvek manipuláciu v konečníku, vrátene pôsobenia el.prúdu. Pokiaľ sa nedá týchto pacientov ukľudniť, je lepšie navrhnúť inú metódu v celkovej anestézii.

17. Dbáme na kontraindikáciu uvedenú v Manuáli.

18. Keď má pacient pocit bolesti, sme vo väčšine prípadov na nesprávnom mieste aplikácie. Zóna prechodu na bezbolestný úsek linea dentata je individuálne rôzna - rozptyl až 1,5 cm.

19. Naopak, ak budeme pacienta príliš šetriť, bude narastať počet opakovaných zákrokov. Preto vždy volíme únosný kompromis.

Pomocné elektródy

20. Elektródy upevňujeme na nohu cca 15 cm od ryhy pod musculus gluteus major, skôr na bočnej či na zadnej strane stehna, tak aby dráha prúdu do konečníka nebola nadbytočne dlhá.
21. Pás na elektródach musí byť utiahnutý len tak, aby bol dobrý kontakt medzi návlekom a končatinou /nohou/ a nedochádzalo k veľkému prehnutiu elektród a tým zmenšeniu efektívnej plochy kontaktu.


22. Návleky na elektródach musia byť silno navlhčené - priebežne je potrebné kontrolovať a zvlhčovať - nutná spolupráca pacienta. Pacient musí hlásiť - akékoľvek pocity - mravenčenie, brnenie, pálenie.

23. Koža končatiny pod elektródami musí byť silno navlhčená.

24. Návleky na elektródach musia byť natiahnuté tak, aby nebola možnosť priameho dotyku medzi gumovou časťou elektródy a kože.

25. Ak používame ihly typ 2000 opakovane (viac než 10x) nezabúdajme na dve veci:
- občas ponoríme aplikačnú stranu ihiel - hroty do octu alebo kyseliny citrónovej na niekoľko minút tak, aby došlo k odstráneniu vápenatých usadenín vylúčených z tkaniva.
Nikdy nesmieme použiť ihly bez sterilizácie.


Ekonomika praktického použitia prístroja Hemoron.

Za 1 hodinu sa dá pohodlne ošetriť aj 2 pacientov. /pri 3-4 hemoroidoch na jedného pacienta – I. až III. stupeň hemoroidov/.

1. Prvá návšteva: Vstupná prehliadka, zmapovanie análneho kanálu, poučenie pacienta, predpísanie liekov na vyčistenie pred zákrokom, atď.

2. Druhá návšteva: Prvú a druhú návštevu sa dá zlúčiť, pri poučení pacienta, ako sa vyprázdniť pred ošetrením.

Časový plán: Dezinfekcia anoskopu /pri náhradnom ošetrení sa vylúči 15-20min priebežne
Steriliz. ihiel /pri viacerých náhradných ihlách sa vylúči/30min priebežne
Zákrok na jednom hemoroide I.-II. stupeň 5min/10mA až 7min./10mA
Zákrok na jednom hemoroide III. stupeň 5min/17mA až 7min/10mA

Hemoroidy IV. Stupňa ošetrujeme obvykle pri dvoch až troch návštevách /podľa potreby/.

3. Tetia návšteva: Kontrola cca po 14 dňoch.

Ekonomika: Pri priemernom ošetrení 2 pacientov denne, t.j. 10 pacientov týždenne.
Priemerná cena ošetrenia u samoplátcov 16,59 – 33,19 € /500,- až 1000,- Sk/ za jedno kompletné vyšetrenie.
Týždenne: 165,90 – 331,90 € /5.000,- až 10.000,- Sk/
Ročne: 8.298 – 16.596 € /250.000,- až 500.000,- Sk/

Režijné náklady: - po úvahe lekára pri opakovanej sterilizácii ihiel cca 22 € /662 Sk/- sada/1použitie = 0,73 € /22 Sk/ zákrok
- náklady na sestru
- náklady na Lysoformin
- náklady na sterilizáciu
- náklady na dobíjanie prístroja cca 0,1 Whod./týždeň
- náklady na elektrické osvetlenie 1-2 kWhod./denne

Zabezpečíme bezplatné zaškolenie v obsluhe prístroja vrátane názornej ukážky na špecializovanom pracovisku v Bratislave.


späť na zoznam produktov

Copyright © 2008 TEMDENT.sk